حاجیه خانم مرحومه نعیمه قزوان

حاجیه خانم مرحومه نعیمه قزوان

مراسم یادبود همسری فداکار و مادری مهربان مرحومه حاجیه خانم نعیمه قزوان

مراسم یادبود همسری فداکار و مادری مهربان مرحومه نعیمه قزوان

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
145 نفر

تعداد پیام ها
311 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
7,120,000 تومان