مرحومه پروانه میرزائی

مرحومه پروانه میرزائی

چهلمین روز درگذشت خانم پروانه میرزائی

مراسم یادبود چهلمین غروب آسمانی شدن سرکار خانم پروانه میرزائی (همسر و مادری دلسوز و مهربان)

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
142 نفر

تعداد پیام ها
359 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
190,000 تومان