علیرضا فتحی‌پور

علیرضا فتحی‌پور

مراسم یادبود مجازی سالگرد درگذشت مهندسِ ذوالفنون، علیرضا فتحی‌پور

حافظ کل و قاری قرآن کریم، مدیر گروه علوم قرآنی رادیو قرآن، مجری کارشناس برنامه‌های مذهبی رادیو و تلویزیون

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
189 نفر

تعداد پیام ها
145 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
1,511,000 تومان