بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش

بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش

مراسم شب سوم درگذشت بانو الحاجیه پروین السادات پیراهش مادری دلسوز و فداکار

همسر مرحوم سید ابراهیم رهبر بهاران و مادری مهربان و دلسوز

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
351 نفر

تعداد پیام ها
410 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
27,480,000 تومان