حاجیه خانم فاطمه مومنی و حاجیه خانم صدیقه جعفری

حاجیه خانم فاطمه مومنی و حاجیه خانم صدیقه جعفری

اولین سالگرد در گذشت مادرانی دلسوز و همسری فداکار

مراسم یاد بود اولین سالگرد درگذشت مادرانی دلسوز و همسری فداکار

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
166 نفر

تعداد پیام ها
195 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
750,000 تومان