شعبانعلی سعادت

شعبانعلی سعادت

چهارمین سال درگذشت شادروان سرهنگ جانباز شعبانعلی سعادت

مراسم یادبود چهارمین سالگرد آسمانی شدن شادروان سرهنگ جانباز شعبانعلی سعادت

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
26 نفر

تعداد پیام ها
45 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
0 تومان