مرحومه مغفوره فاطمه حقگویی

مرحومه مغفوره فاطمه حقگویی

اولین سالگرد مرحومه مغفوره فاطمه حقگویی

اولین سالگرد یادبود مرحومه مغفوره حاجیه خانم فاطمه حقگویی همسر شیخ رجبعلی قدیانی

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
160 نفر

تعداد پیام ها
242 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
450,000 تومان