شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

اولین سالگرد عروج شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

یک تکه جواهرید، نورید شما اسطورۀ غیرت و غرورید شما افسوس که سردار سلیمانی رفت سردار سپاه قدس ایرانی رفت دشمن به خیال خویش آسوده شده غافل که به جنگ صد سلیمانی رفت رفتید اگر چه، زود برمی‌گردید زیرا که ذخیرۀ ظهورید شما

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
841 نفر

تعداد پیام ها
366 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
145,000 تومان