مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی

سید محمد صادقی

سید محمد صادقی

مراسم یادبود آسمانی شدن سید محمد صادقی.همسری مهربان و پدری فداکار

22 خرداد 1399 ساعت 18:00

به مدت 2 ساعت


تعداد مهمانان: 48 نفر

مبلغ اهدایی به خیریه: 100,000 تومان