سید محمد صادقی

سید محمد صادقی

مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی

مراسم یادبود آسمانی شدن سید محمد صادقی.همسری مهربان و پدری فداکار

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
48 نفر

مبلغ اهدایی به خیریه
100,000 تومان