سید محمد صادقی

سید محمد صادقی

مراسم یادبود درگذشت سید محمد صادقی

مراسم یادبود آسمانی شدن سید محمد صادقی.همسری مهربان و پدری فداکار

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
0 نفر

تعداد پیام ها
16 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
100,000 تومان