شادروان اکبر اصغرزاده

شادروان اکبر اصغرزاده

اولین پنجشنبه درگذشت مرحوم مغفور اکبر اصغرزاده همکار فرمانداری چایپاره (بخشداری حاجیلار)

کارمند فرمانداری شهرستان چایپاره (بخشداری حاجیلار)

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
128 نفر

تعداد پیام ها
77 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
0 تومان