مراسم بزرگداشت آسمانی شدن رعنا مقدم زاده

رعنا مقدم زاده

رعنا مقدم زاده

در سوگ رعنای عزیزمان نشسته ایم

28 خرداد 1399 ساعت 14:30

به مدت 2 ساعت


تعداد مهمانان: 161 نفر

مبلغ اهدایی به خیریه: 810,000 تومان