شهدا شمع محفل بشریتند

شهدا شمع محفل بشریتند

بیستمین یادواره شهدای سروینه باغ ساری

یک تکه جواهرید، نورید شما اسطورۀ غیرت و غرورید شما

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
162 نفر

تعداد پیام ها
63 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
230,000 تومان