حاج مصطفی برزین

حاج مصطفی برزین

دومین سالگرد آسمانی شدن حاج مصطفی برزین و یادبود مادر عزیزش حاجیه منصوره شریعتی

مراسم دومین سالگرد پدر عزیز و مهربان روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
134 نفر

تعداد پیام ها
207 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
135,000 تومان