شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)

شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)

مراسم یادبود درگذشت شادروان حسین شکاری غازانی (اخلاقی)

پدری مهربان و همسری دلسوز

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
122 نفر

تعداد پیام ها
148 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
180,000 تومان