سید مصطفی حسنی ونهری

سید مصطفی حسنی ونهری

شب هفتم عزیزمان

هفت روز گذشت و بر ما چه سخت گذشت

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
138 نفر

تعداد پیام ها
388 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
250,000 تومان