سیده سکینه جوادی

سیده سکینه جوادی

چهلمین روز درگذشت سیده سکینه جوادی

مراسم چهلمین روز درگذشت سیده سکینه جوادی

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
103 نفر

تعداد پیام ها
127 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
70,000 تومان