مرحومه زهره کشاورز بهادر تاز

مرحومه زهره کشاورز بهادر تاز

مراسم یادبود (سالروز در گذشت) مادری مهربان و دلسوز

مراسم یادبود (سالروز در گذشت) مادری مهربان و دلسوز

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
32 نفر

تعداد پیام ها
66 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
200,000 تومان