کربلایی جعفر ملاموسی زاده

کربلایی جعفر ملاموسی زاده

اولین سالگرد مرحوم کربلایی جعفر ملا موسی زاده

اولین سالگرد آسمانی شدن پدری مهربان و همسری فداکار

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
84 نفر

تعداد پیام ها
112 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
150,000 تومان