سید رضا الدین قاضوی

سید رضا الدین قاضوی

یادبود سید رضا الدین قاضوی

افسانه هستی اش اگر پایان یافت، خوش نامی و عزتش به پایان نرسید یاری مهربان و پدری فداکار با آرامش به دیار باقی شتافت خدایش رحمت کند که در خور رحمت است.

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
235 نفر

تعداد پیام ها
214 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
100,000 تومان