مرحومه حاجیه خانم عمه خاتون آزاد

مرحومه حاجیه خانم عمه خاتون آزاد

هفتمین شب فراغ مرحومه حاجیه خانم عمه خاتون آزاد

هفتمین شب فراغ

این یادبود به پایان رسیده است و امکان پیوستن به آن وجود ندارد

تعداد مهمانان
347 نفر

تعداد پیام ها
619 پیام

مبلغ اهدایی به خیریه
660,000 تومان